Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vlastnictví stránek, Dohoda o podmínkách užívání

Tyto podmínky používání se vztahují na webové stránky Lishinu na adrese lishinu.com, a všechny související stránky spojené s lishinu.com od Lishinu, jejích dceřiných společností a přidružených společností a Lishinu stránek po celém světě včetně České republiky (souhrnně “Stránka”) . Stránka je majetkem Lishinu d.o.o. (“Lishinu”) a udělovatelů licence. POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POUŽITÍ, POKUD NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TUTO WEBOVOU STRÁNKU.

Lishinu si podle svého uvážení vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části Všeobecných obchodním podmínek (dále jen „VOP“). Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny VOP. Vaše další používání těchto stránek po zveřejnění změn bude znamenat, že s nimi souhlasíte. Tak dlouho, jak budete dodržovat tyto VOP, Lishinu vám uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosnou, omezenou výsadu vstoupit a používat tyto stránky.

Obsah

Veškerý text, grafika, uživatelské rozhraní, vizuální rozhraní, fotografie, ochranné známky, loga, zvuky, hudba, umělecká díla a počítačový kód (souhrnně “Obsah”), včetně ale bez omezení na design, strukturu, výběr, koordinaci, projev, vzhled a uspořádání takového obsahu obsažené na těchto stránkách jsou vlastněny, kontrolovány a licencovány Lishinu, a jsou chráněny obchodní úpravou, autorskými právy, patenty, zákony, a různými jinými právy duševního vlastnictví a zákony o nekalých praktikách.

S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto VOP, žádná část stránek a žádný obsah nesmí být kopírován, reprodukován, publikován, posílán, publikován, veřejně zobrazen, kódovaný, prokládaný, přenášen nebo distribuován jakýmkoliv způsobem, (včetně “zrcadlení”) na jakékoliv jiné počítače, servery, webové stránky nebo jiné médium na vydání a distribuci nebo k jakémukoli obchodnímu podniku bez předchozího výslovného písemného souhlasu Lishinu.

Můžete použít informace o produktech a službách (jako jsou informace o produktech, báze znalostí a podobné materiály), které jsou díky Lishinu dostupné ke stažení na stránce, za předpokladu že (1) neodstraníte právní upozornění na všech kopiích takových dokladů, (2) použijete tyto informace jen na osobní, nekomerční, informační účely, a nezkopírujete nebo nezveřejníte tyto informace na jakémkoliv počítači v síti, a nepublikují jej v jakémkoli médiu, (3) neprovedete žádné úpravy v těchto informacích, a (4) neprovedete žádné další prohlášení nebo záruky vztahující se k těmto dokumentům.

Používání stránek vaší osobou

Nesmíte používat žádné „hluboké odkazy“ (tzv. „deep-link“), postupy označované jako „page-scrape“, „roboty“ a „pavouky“ (tzv. „spiders“) nebo jiné automatizované zařízení, programy, algoritmy nebo metodiky včetně podobných nebo ekvivalentních manuálních procesů k získání, kopírování a sledování jakékoli části stránek nebo obsahu, získání nebo pokoušení se o získání jakýchkoliv materiálů, dokumentů či informací žádným způsobem, a to včetně materiálů záměrně zpřístupněných prostřednictvím stránky. Lishinu si vyhrazuje právo na zákaz takové činnosti.

Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli částem nebo funkcím těchto stránek, nebo jiných systémů a sítí připojených k webu, nebo na kteroukoli z nabízených služeb, “hackování”, získávání hesel nebo používat jiný nelegitimní prostředek.

Nesmíte zkoumat, hledat nebo testovat zranitelnost stránek nebo jakékoli sítě spojené se stránkou, ani porušovat bezpečnostní nebo autorizační opatření na webu nebo jakékoli sítě připojené k webu. Nejste oprávněni zpětně sbírat data o webu a jeho uživatelích, nebo se snažit vyhledat informace o jiném uživateli nebo návštěvníkovi webu, nebo jakéhokoli jiného zákazníka Lishinu, včetně jakéhokoli Lishinu účtu jehož vlastníkem nejste Vy, k jeho zdroji, nebo zneužití informace zpřístupněné nebo nabízené prostřednictvím webu.

Souhlasíte s tím, že neuděláte nic, co by způsobilo nepřiměřeně velké zatížení infrastruktury stránek nebo sítí Lishinu nebo jakýchkoliv systémů a sítí připojených k Lishinu.

Souhlasíte, že nebudete používat žádné zařízení, software nebo vyvíjet jakoukoli činnost s účelem zasahování do těchto stránek nebo se pokoušet o narušení řádného fungování těchto stránek nebo transakcí prováděných na stránce.

Nesmíte falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem zastřít původ jakékoli zprávy zasílané Lishinu prostřednictvím stránky nebo služby nabízené na stránkách. Nesmíte předstírat že jste, nebo zastupujete někoho jiného, ​​nebo se vydávat za jinou osobu či subjekt.

Nesmíte používat tyto stránky ani obsah za účelem, který je nezákonný nebo zakázaný v rámci VOP, k provádění protiprávní činnosti nebo činnosti, která porušuje práva Lishinu nebo jiných osob.

Nákupy, Ostatní ujednání

Další podmínky se mohou vztahovat na nákup zboží nebo služeb a specifických částí nebo funkcí našich webových stránek, včetně soutěží, propagace nebo jiných podobných prvků, jejichž podmínky jsou součástí VOP. Souhlasíte s dodržováním těchto dalších podmínek a prohlašujete, že máte dostatečný věk na používání a podílení se na těchto službách nebo funkcích. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito VOP vztahující se na konkrétní části stránky, nebo služeb nabízených prostřednictvím těchto stránek, platí poslední uvedené podmínky související s vaším používáním této části stránky nebo konkrétní služby.

Závazky Lishinu, pokud existují, s ohledem na své výrobky a služby, se řídí výlučně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a nic na těchto stránkách by nemělo být použito pro pozměnění těchto smluv.

Lishinu může provádět změny v rámci všech produktů a služeb nabízených na webu, nebo v platných cenách jakýchkoli produktů či služeb, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Materiály na stránce ohledně výrobků a služeb mohou být zastaralé, a Lishinu se nezavazuje aktualizovat materiály na stránce v souvislosti s těmito produkty a službami.

Obchodní značky

Ochranná známka může být slovo, fráze, symbol nebo design, který rozlišuje zdroj zboží nebo služeb. To může být (stejně jako obchodní úprava) vzhled výrobku nebo jeho obal, včetně velikosti, tvaru, barvy, textury, grafiky a vzhledu (např. maloobchodní prodejna nebo webová stránka).

Berete na vědomí, že všechna práva duševního nebo průmyslového vlastnictví týkající se produktů, které mají být dodány na základě smlouvy, nebo spojené návrhy, dokumentace, zprávy, nabídky a související přípravné materiály patří výhradně Lishinu, dodavatelům nebo jiným oprávněným osobám.

Není dovoleno měnit práva duševního vlastnictví, jak je popsáno v tomto článku, například množení bez výslovného písemného souhlasu Lishinu, jejích dodavatelů nebo jiných oprávněných osob.

Nepřítomnost názvu nebo loga výrobků nebo služeb z tohoto seznamu nepředstavuje zřeknutí se ochranné známky Lishinu, nebo jiných práv duševního vlastnictví týkajících se tohoto jména nebo loga.

Účty, hesla a zabezpečení

Některé produkty nebo služby nabízené prostřednictvím těchto stránek mohou vyžadovat vytvoření účtu (včetně vytvoření přihlašovacího jména a hesla). Jste plně odpovědni za zachování důvěrnosti informací o svém účtu, včetně vašeho hesla, a za veškerou činnost, ke které dochází v rámci vašeho účtu v důsledku vašeho selhání udržet tyto informace bezpečné a důvěrné. Souhlasíte s bezodkladným informováním Lishinu o neoprávněném používání vašeho hesla či účtu, nebo jakémkoli porušení bezpečnosti. Můžete být zodpovědní za ztráty způsobené Lishinu nebo jiným uživatelům či návštěvníkům webu, kvůli někomu, kdo neoprávněně používal vaše přihlašovací jméno, heslo nebo účet v důsledku vašeho selhání udržet informace o vašem účtu bezpečné a důvěrné.

Nesmíte používat přihlašovací jméno, heslo nebo účet někoho jiného bez výslovného souhlasu držitele tohoto přihlašovacího jména, hesla nebo účtu. Lishinu nemůže a nebude nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z nedodržení těchto povinností.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany údajů Lishinu se týkají používání těchto stránek a její podmínky jsou součástí VOP. Pokud chcete zobrazit Zásady ochrany osobních údajů, klikněte sem. Kromě toho používáním těchto stránek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že internetové přenosy nejsou nikdy zcela soukromé a bezpečné. Berete na vědomí, že všechny zprávy nebo informace, které pošlete na stránkách mohou být přečteny nebo zachyceny ostatními, a to i v případě, že konkrétní přenášení (např. informace o kreditních kartách) jsou šifrována.

Odkazy na jiné stránky a na tuto stránku

Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné nezávislé weby třetích stran (tzv. „propojené stránky“). Tyto odkazové stránky jsou poskytovány výhradně pro pohodlí našich zákazníků. Takové odkazové stránky nejsou pod kontrolou Lishinu, a Lishinu není zodpovědná a neschvaluje obsah těchto odkazových stránek, včetně jakýchkoliv informací nebo materiálů obsažených na těchto odkazových stránkách. Budete muset vytvořit svůj vlastní nezávislý úsudek ohledně interakce s těmito stránkami.

Omezení

LISHINU NESLIBUJE, ŽE STRÁNKA ANI OBSAH, SLUŽBY NEBO FUNKCE BUDOU BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘERUŠENÉ, NEBO ŽE PORUCHY BUDOU ODSTRANĚNY, NEBO ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK ZAJISTÍ SPECIFICKÉ VÝSLEDKY. STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU ZOBRAZOVÁNY VE SVÉ AKTUÁLNÍ PODOBĚ A JEJICH PŘÍSTUPNOST JE DÁNA AKTUÁLNÍMI TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI. VŠECHNY INFORMACE POSKYTNUTÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. LISHINU NEMŮŽE ZAJISTIT, ŽE VŠECHNY SOUBORY NEBO JINÉ ÚDAJE PO JEJICH STAŽENÍ Z WEBOVÝCH STRÁNKEK NEOBSAHUJÍ VIRY, NEJSOU KONTAMINOVANÉ ŠKODLIVÝM SOFTWAREM NEBO ŽE NEMAJÍ DESTRUKTIVNÍ CHARAKTER. LISHINU ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PŘESNOSTI, NEPORUŠENÍ, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. LISHINU ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JEDNÁNÍ, OPOMENUTÍ A CHOVÁNÍ VŠECH, TEDY I TŘETÍCH OSOB, TÝKAJÍCÍCH SE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK A/NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽEB LISHINU. NESETE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA POUŽITÍ TĚCHTO A VŠECH DALŠÍCH STRÁNEK. VAŠÍM JEDINÝM ZPŮSOBEM JAK PŘEDEJÍT JAKÉMUKOLIV DRUHU NESPOKOJENOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI LISHINU NEBO JAKÝMKOLI OBSAHEM JE PŘESTAT POUŽÍVAT STRÁNKY S TÍMTO OBSAHEM. TOTO OMEZENÍ JE SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI STRANAMI.

Výše uvedené omezení se vztahuje na všechny škody, odpovědnost nebo zranění způsobené selháním výkonu, chybou, opomenutím, přerušením, odstraněním poruchy, zpožděním v přenosu nebo provozu, počítačovým virem, selháním komunikační linky, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, pozměněním, a to z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti nebo z důvodu žaloby.

Lishinu si vyhrazuje právo vykonávat některé z následujících činností, a to kdykoliv a bez upozornění: (1) změnit, pozastavit nebo ukončit provoz nebo přístup na stránky, nebo jakékoli části těchto stránek, (2) upravit nebo změnit stránku, nebo jakoukoliv část této stránky a příslušné podmínky, (3) přerušit provoz stránek, nebo jakékoli části těchto stránek, protože je nezbytné provést rutinní, nepravidelnou údržbu, opravu chyb nebo jiné změny.

Omezení odpovědnosti

Pokud není zakázáno zákonem, Lishinu nebude nést odpovědnost za jakékoli nepřímé, následné, exemplární, náhodné nebo represivní škody, včetně ušlého zisku, a to i v případě upozornění na možnost vzniku takových škod.

Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním Lishinu, jejích představitelů, ředitelů, akcionářů, předchůdců, nástupců, zaměstnanců, zástupců, dceřiných a přidružených společností, bez nároku na uplatňování ztrát, závazků, pohledávek nebo nákladů (včetně poplatků za právní zastoupení) uskutečněným proti Lishinu jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním těchto stránek.

Porušení VOP

Lishinu může zveřejnit jakékoli informace, které o vás máme (včetně vaší totožnosti), pokud zjistíme, že takové oznámení je třeba v souvislosti s vyšetřováním, nebo stížností týkající se vašeho používání těchto stránek, nebo pro identifikaci, kontaktování nebo podání žaloby proti někomu, kdo může způsobit zranění nebo zasahovat (ať už úmyslně nebo neúmyslně) do práva nebo majetku návštěvníků nebo uživatelů stránek, včetně zákazníků Lishinu. Lishinu si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci, kterou považuje za nezbytnou, v souladu s platnými zákony, nařízeními, zákonnými procesy či vládními požadavky. Lishinu také může zveřejnit informace, když Lishinu uzná, že platné právo vyžaduje nebo připouští takové zpřístupnění, včetně výměny informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany proti podvodům.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Lishinu může uchovat údaje o přenosu nebo komunikaci, které jste si vyměnili s Lishinu prostřednictvím těchto stránek, nebo jakékoliv služby nabízené na nebo prostřednictvím těchto stránek, a může také zveřejnit tyto údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo Lishinu zjistí, že takové zveřejnění je potřebné pro (1) řízení v souladu se soudním procesem, (2) vynucení těchto všeobecných podmínek, (3) reakci na tvrzení, že všechny tyto údaje porušují práva ostatních, nebo (4) ochranu práv, majetku nebo vlastní bezpečnosti Lishinu, jejích zaměstnanců, uživatelů či návštěvníků stránek a veřejnosti.

Souhlasíte s tím, že Lishinu může podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění ukončit Váš přístup na stránky a/nebo blokovat budoucí přístup k webu, pokud zjistíme, že jste porušili VOP nebo jiné dohody a pokyny, které mohou být spojeny s používáním těchto stránek. Také souhlasíte s tím, že jakékoliv vaše porušení těchto VOP bude bráno jako protiprávní a jako nekalá obchodní praktika, která způsobí nenapravitelné škody Lishinu, za které by byly peněžní náhrady nedostatečné, a souhlasíte, že Lishinu získá všechny spravedlivé úlevy, které Lishinu považuje za nezbytné a vhodné za takových okolností. Tyto prostředky jsou dodatkem dalších nápravných opatření, které může mít Lishinu ze zákona nebo ve vlastním kapitálu.

Souhlasíte s tím, že Lishinu může podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup na stránky, který zahrnuje, ale není omezen na (1) žádosti vynucování práva nebo jiné vládní agentury, (2) vaší žádost (vlastní iniciativa na smazání účtu), (3) zastavení nebo zásadní změny stránek, nebo jakýchkoliv služeb nabízených na nebo prostřednictvím těchto stránek, nebo (4) neočekávané technické problémy.

Pokud proti vám Lishinu podnikne právní kroky jako výsledek porušení VOP, má právo na přiměřenou náhradu, kterou souhlasíte uhradit včetně poplatků a nákladů za právní zastoupení a jiných poplatků, nad jakékoliv jiné úlevy poskytnuté Lishinu. Souhlasíte s tím, že Lishinu nebude odpovědná za ukončení vašeho přístupu na web v důsledku jakéhokoli porušení těchto VOP.

Doprava a dodací lhůty

V našem internetovém obchodě se snažíme dodávat produkty, které byly objednány v internetovém obchodě Lishinu, co nejdříve to je možné. Pokud jsou tyto produkty skladem, jejich expedice probíhá nejpozději následující pracovní den po objednání. Dopravu organizuje třetí strana, kterou je lokální partner Lishinu v České republice, a to společnost DOGG.CZ s.r.o. se sídlem Pekařova 838/2a, 181 00 Praha 8. Dopravu technicky zajišťuje společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Pokud není během komunikace se zákazníkem sděleno jinak, doručení probíhá do druhého pracovního dne od expedice zboží. V případě mezinárodního doručení dodávka obvykle trvá 5-21 dní v závislosti na vzdálenosti cílové lokality.

Právo zrušit objednávku, vrácení zboží
Spotřebitel má právo oznámit společnosti zrušení smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu, jen pokud je zásilka předložena ve stanovené lhůtě. Jediné náklady vzniklé kvůli spotřebiteli s odkazem na odstoupení od smlouvy musí být přímé náklady na vrácení zboží. Zákazník je povinen zboží vrátit do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník nás může informovat o zamýšleném vrácení zboží do 14 dnů od převzetí zboží, a to poštou (DOGG.CZ s.r.o., Pekařova 838/2a, 181 00 Praha 8) nebo prostřednictvím e-mailu: objednavky@dogg.cz. Vrácení přijatého zboží na zadanou adresu do 14 dnů od obdržení bez předchozího písemného oznámení je také považováno za odstoupení od nákupu.

Veškeré náklady na vrácení zásilky hradí odesílatel. Žádné zásilky na dobírku nebudou přijímány. V případě vrácení na náklady prodejce budou následně tyto náklady účtovány zákazníkovi. Neodpovídáme za náklady vzniklé v důsledku nedodržení provozních podmínek. Výrobky musí být nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. Musí obsahovat kopii prodejního dokladu. Pro urychlení celého procesu uveďte číslo vašeho bankovního účtu, kam v případě vrácení kupní ceny můžeme odeslat finanční prostředky.

Dodavatel vrátí celou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží (v případě společností lhůta na vrácení začíná obdržením potvrzeného zrušení ze strany zákazníka).

Omezená záruka
Záruční doba začíná dnem, kdy je výrobek dodán kupujícímu.

V případě, že oprava výrobku není provedena do 30 dnů, máte právo požádat o výměnu výrobku za nový, nebo na vrácení kupní ceny. Lhůta začíná běžet dnem, kdy byl produkt přijat v autorizovaném servisu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Platnost smlouvy

Ceny jsou platné dle aktuálních cen v čase podání vaší objednávky. Všechny ceny za dodání zboží v rámci EU jsou uvedeny včetně DPH. Ceny můžeme změnit bez předchozího upozornění. Ceny platí pouze pro nákup v internetovém obchodě Lishinu. Vyhrazujeme si právo na změnu technických popisů a konfigurace bez písemného oznámení. Obrázky mohou být ilustrační a ne vždy odrážejí skutečnou situaci. Omlouváme se za případné chyby a srdečně vás prosíme, abyste nás o nich informovali a nepoužívali je ve váš prospěch.

Rozhodné právo, řešení sporů

Souhlasíte s tím, že všechny záležitosti týkající se vašeho přístupu nebo používání těchto stránek, včetně všech sporů, se budou řídit zákony Slovinské republiky, bez ohledu na rozpor právních předpisů. Souhlasíte s osobním soudnictvím a umístěním soudů ve slovinské Lublani a vzdáváte se námitek k této příslušnosti a místu konání. Všechna práva na základě VOP musí být přivedeny do jednoho roku od vzniku příčiny, jinak je takový nárok nebo důvod žaloby zamítnut. Nároky dle příslušných zvláštních podmínek nákupu zboží a služeb nejsou předmětem tohoto omezení. Náhrada za vznik škody nemůže být vyžadována a/nebo přijímána v hotovosti, kromě případu, kdy má vítězná strana nárok na proplacení nákladů na právní zastoupení a dalších nákladů. V případě jakéhokoli sporu mezi Lishinu a vámi vyplývající z používáním těchto stránek vaší osobou, se strany pokusí rychle a v dobré víře vyřešit tento spor. Pokud se nepodaří vyřešit každý takový spor v přiměřené lhůtě (nepřekračující 30 dní), pak může kterákoli ze stran obrátit na mediační službu. V případě, že spor nelze vyřešit prostřednictvím této mediace, mohou strany provádět jakékoli právo jim dostupné na nápravu podle platných právních předpisů.

Zvláštní právní úpravy různých zemí

Lishinu spravuje a provozuje stránku lishinu.com z jejího umístění v Lublani, Slovinsko, EU, jiné weby Lishinu mohou být ovládány z jiných míst mimo Slovinskou republiku. Ačkoli stránka je přístupná po celém světě, ne všechny popisované, zmíněné, poskytované produkty a služby na/prostřednictvím webu jsou k dispozici všem osobám nebo ve všech geografických lokalitách, nebo nejsou k dispozici pro použití mimo Slovinskou republiku. Lishinu si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení omezit poskytování či úroveň tohoto poskytování služby, produktu či jeho funkcí jakékoliv osobě nebo v rámci jakékoliv geografické oblasti. Jakákoliv nabídka funkcí, produktů nebo služeb, která probíhá na stránkách, je neplatná, pokud je zakázaná místními zákony nebo jinými předpisy. Pokud se rozhodnete pro přístup na stránku ze zahraničí, činíte tak z vlastní iniciativy a jste sami zodpovědní za dodržování platných místních zákonů.

Různé

Pokud bude některé ustanovení z těchto VOP prohlášeno soudem příslušné jurisdikce za neplatné nebo nevymahatelné, tato ustanovení budou omezena nebo eliminována na minimum v nezbytné míře a nahrazena platným ustanovením, které nejlépe ztělesňuje záměr těchto VOP tak, aby tyto předpisy zůstaly v plné platnosti a účinnosti. Tyto VOP představují úplnou dohodu mezi vámi a Lishinu s ohledem na vaše používání těchto stránek a všechny ostatní písemné či ústní dohody nebo ujednání již existující mezi Vámi a Lishinu vzhledem k takovému použití jsou zrušeny. Jinak než jak je uvedeno v kupní smlouvě, kterou uzavřete s Lishinu, nebudou přijímány žádné protinávrhy k těmto VOP, a všechny takové nabídky budou kategoricky odmítnuty. Opomenutí na přísném trvání nebo vymáhání těchto VOP ze strany Lishinu nesmí být vykládáno jako zřeknutí se některého z ustanovení nebo jakéhokoliv jiného práva, které jsou součástí těchto VOP, ani nelze na základě průběhu jednání mezi Lishinu a vámi nebo jakoukoli jinou stranou měnit jakékoliv ustanovení těchto VOP.

Lishinu poskytuje přístup k datům společnosti Lishinu mezinárodního charakteru, a proto může obsahovat zmínky nebo odkazy na produkty Lishinu, programy a služby, které nejsou uvedeny na trhu ve vaší zemi. Takový odkaz neznamená, že Lishinu ve vaší zemi zamýšlí tyto programy, produkty nebo služby zavést.

Zpětná vazba a informace

Každá vámi poskytnutá zpětná vazba na těchto stránkách je považována za důvěrnou. Lishinu nesmí použít tyto informace na neomezené bázi.

Informace obsažené na této webové stránce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Lishinu d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana SI-1000, Slovenia, EU.